checking routine

checking routine là gì? Ý nghĩa của từ checking routine chương trình kiểm định, chương trình kiểm tra

  • checking routine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ checking routine là gì ?
  • checking routine là gì trong toán học ?
  • checking routine dịch
  • checking routine dictionary
  • checking routine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ checking routine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ checking routine trong toán học
  • checking routine tiếng việt là gì ?
  • What is checking routine in english ?