check digit

check digit là gì? Ý nghĩa của từ check digit cột số kiểm tra

  • check digit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ check digit là gì ?
  • check digit là gì trong toán học ?
  • check digit dịch
  • check digit dictionary
  • check digit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ check digit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ check digit trong toán học
  • check digit tiếng việt là gì ?
  • What is check digit in english ?