characterictic vector

characterictic vector là gì? Ý nghĩa của từ characterictic vector vectơ [đặc trưng, riêng]

  • characterictic vector là gì ?

  • Ý nghĩa của từ characterictic vector là gì ?
  • characterictic vector là gì trong toán học ?
  • characterictic vector dịch
  • characterictic vector dictionary
  • characterictic vector là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ characterictic vector trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ characterictic vector trong toán học
  • characterictic vector tiếng việt là gì ?
  • What is characterictic vector in english ?