centroid method

centroid method là gì? Ý nghĩa của từ centroid method phương pháp phỏng tâm

  • centroid method là gì ?

  • Ý nghĩa của từ centroid method là gì ?
  • centroid method là gì trong toán học ?
  • centroid method dịch
  • centroid method dictionary
  • centroid method là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ centroid method trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ centroid method trong toán học
  • centroid method tiếng việt là gì ?
  • What is centroid method in english ?