center of oscillation

center of oscillation là gì? Ý nghĩa của từ center of oscillation tâm dao động

  • center of oscillation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ center of oscillation là gì ?
  • center of oscillation là gì trong toán học ?
  • center of oscillation dịch
  • center of oscillation dictionary
  • center of oscillation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ center of oscillation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ center of oscillation trong toán học
  • center of oscillation tiếng việt là gì ?
  • What is center of oscillation in english ?