center of moment

center of moment là gì? Ý nghĩa của từ center of moment tâm mômen

  • center of moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ center of moment là gì ?
  • center of moment là gì trong toán học ?
  • center of moment dịch
  • center of moment dictionary
  • center of moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ center of moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ center of moment trong toán học
  • center of moment tiếng việt là gì ?
  • What is center of moment in english ?