carries function

carries function là gì? Ý nghĩa của từ carries function hàm mang

  • carries function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ carries function là gì ?
  • carries function là gì trong toán học ?
  • carries function dịch
  • carries function dictionary
  • carries function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ carries function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ carries function trong toán học
  • carries function tiếng việt là gì ?
  • What is carries function in english ?