card punching machine

card punching machine là gì? Ý nghĩa của từ card punching machine máy đục bìa

  • card punching machine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ card punching machine là gì ?
  • card punching machine là gì trong toán học ?
  • card punching machine dịch
  • card punching machine dictionary
  • card punching machine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ card punching machine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ card punching machine trong toán học
  • card punching machine tiếng việt là gì ?
  • What is card punching machine in english ?