capacity

capacity là gì? Ý nghĩa của từ capacity dung lượng, dung tích, năng lực, công suất, khả năng, khả năng thông qua

  • capacity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ capacity là gì ?
  • capacity là gì trong toán học ?
  • capacity dịch
  • capacity dictionary
  • capacity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ capacity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ capacity trong toán học
  • capacity tiếng việt là gì ?
  • What is capacity in english ?