calculating puncher

calculating puncher là gì? Ý nghĩa của từ calculating puncher máy đục lỗ chữ cái

  • calculating puncher là gì ?

  • Ý nghĩa của từ calculating puncher là gì ?
  • calculating puncher là gì trong toán học ?
  • calculating puncher dịch
  • calculating puncher dictionary
  • calculating puncher là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ calculating puncher trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ calculating puncher trong toán học
  • calculating puncher tiếng việt là gì ?
  • What is calculating puncher in english ?