break contact

break contact là gì? Ý nghĩa của từ break contact mt.công tắc hãm

  • break contact là gì ?

  • Ý nghĩa của từ break contact là gì ?
  • break contact là gì trong toán học ?
  • break contact dịch
  • break contact dictionary
  • break contact là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ break contact trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ break contact trong toán học
  • break contact tiếng việt là gì ?
  • What is break contact in english ?