bow wave

bow wave là gì? Ý nghĩa của từ bow wave đầu sóng

  • bow wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ bow wave là gì ?
  • bow wave là gì trong toán học ?
  • bow wave dịch
  • bow wave dictionary
  • bow wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ bow wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ bow wave trong toán học
  • bow wave tiếng việt là gì ?
  • What is bow wave in english ?