border

border là gì? Ý nghĩa của từ border biên, bờ

  • border là gì ?

  • Ý nghĩa của từ border là gì ?
  • border là gì trong toán học ?
  • border dịch
  • border dictionary
  • border là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ border trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ border trong toán học
  • border tiếng việt là gì ?
  • What is border in english ?