block

block là gì? Ý nghĩa của từ block khối, đống, kết cấu

  • block là gì ?

  • Ý nghĩa của từ block là gì ?
  • block là gì trong toán học ?
  • block dịch
  • block dictionary
  • block là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ block trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ block trong toán học
  • block tiếng việt là gì ?
  • What is block in english ?