blank tape

blank tape là gì? Ý nghĩa của từ blank tape mt.băng sạch, băng trống

  • blank tape là gì ?

  • Ý nghĩa của từ blank tape là gì ?
  • blank tape là gì trong toán học ?
  • blank tape dịch
  • blank tape dictionary
  • blank tape là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ blank tape trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ blank tape trong toán học
  • blank tape tiếng việt là gì ?
  • What is blank tape in english ?