biharmonic function

biharmonic function là gì? Ý nghĩa của từ biharmonic function hàm song điều hòa

  • biharmonic function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ biharmonic function là gì ?
  • biharmonic function là gì trong toán học ?
  • biharmonic function dịch
  • biharmonic function dictionary
  • biharmonic function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ biharmonic function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ biharmonic function trong toán học
  • biharmonic function tiếng việt là gì ?
  • What is biharmonic function in english ?