bidirectional

bidirectional là gì? Ý nghĩa của từ bidirectional hai chiều, thuận nghịch

  • bidirectional là gì ?

  • Ý nghĩa của từ bidirectional là gì ?
  • bidirectional là gì trong toán học ?
  • bidirectional dịch
  • bidirectional dictionary
  • bidirectional là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ bidirectional trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ bidirectional trong toán học
  • bidirectional tiếng việt là gì ?
  • What is bidirectional in english ?