biaxial

biaxial là gì? Ý nghĩa của từ biaxial lưỡng trục, song trục

  • biaxial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ biaxial là gì ?
  • biaxial là gì trong toán học ?
  • biaxial dịch
  • biaxial dictionary
  • biaxial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ biaxial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ biaxial trong toán học
  • biaxial tiếng việt là gì ?
  • What is biaxial in english ?