biaxial involution

biaxial involution là gì? Ý nghĩa của từ biaxial involution phép đối hợp song trục

  • biaxial involution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ biaxial involution là gì ?
  • biaxial involution là gì trong toán học ?
  • biaxial involution dịch
  • biaxial involution dictionary
  • biaxial involution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ biaxial involution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ biaxial involution trong toán học
  • biaxial involution tiếng việt là gì ?
  • What is biaxial involution in english ?