bevel gear

bevel gear là gì? Ý nghĩa của từ bevel gear truyền động cônic

  • bevel gear là gì ?

  • Ý nghĩa của từ bevel gear là gì ?
  • bevel gear là gì trong toán học ?
  • bevel gear dịch
  • bevel gear dictionary
  • bevel gear là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ bevel gear trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ bevel gear trong toán học
  • bevel gear tiếng việt là gì ?
  • What is bevel gear in english ?