bending

bending là gì? Ý nghĩa của từ bending sự uốn

  • bending là gì ?

  • Ý nghĩa của từ bending là gì ?
  • bending là gì trong toán học ?
  • bending dịch
  • bending dictionary
  • bending là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ bending trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ bending trong toán học
  • bending tiếng việt là gì ?
  • What is bending in english ?