batch variation

batch variation là gì? Ý nghĩa của từ batch variation biến phân trong nhóm

  • batch variation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ batch variation là gì ?
  • batch variation là gì trong toán học ?
  • batch variation dịch
  • batch variation dictionary
  • batch variation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ batch variation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ batch variation trong toán học
  • batch variation tiếng việt là gì ?
  • What is batch variation in english ?