basic subgroup

basic subgroup là gì? Ý nghĩa của từ basic subgroup nhóm con cơ sở

  • basic subgroup là gì ?

  • Ý nghĩa của từ basic subgroup là gì ?
  • basic subgroup là gì trong toán học ?
  • basic subgroup dịch
  • basic subgroup dictionary
  • basic subgroup là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ basic subgroup trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ basic subgroup trong toán học
  • basic subgroup tiếng việt là gì ?
  • What is basic subgroup in english ?