basic stress

basic stress là gì? Ý nghĩa của từ basic stress ứng suất cơ sở

  • basic stress là gì ?

  • Ý nghĩa của từ basic stress là gì ?
  • basic stress là gì trong toán học ?
  • basic stress dịch
  • basic stress dictionary
  • basic stress là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ basic stress trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ basic stress trong toán học
  • basic stress tiếng việt là gì ?
  • What is basic stress in english ?