bargaining problem

bargaining problem là gì? Ý nghĩa của từ bargaining problem bài toán hợp đồng

  • bargaining problem là gì ?

  • Ý nghĩa của từ bargaining problem là gì ?
  • bargaining problem là gì trong toán học ?
  • bargaining problem dịch
  • bargaining problem dictionary
  • bargaining problem là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ bargaining problem trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ bargaining problem trong toán học
  • bargaining problem tiếng việt là gì ?
  • What is bargaining problem in english ?