ballistics

ballistics là gì? Ý nghĩa của từ ballistics khoa xạ kích

  • ballistics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ballistics là gì ?
  • ballistics là gì trong toán học ?
  • ballistics dịch
  • ballistics dictionary
  • ballistics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ballistics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ballistics trong toán học
  • ballistics tiếng việt là gì ?
  • What is ballistics in english ?