ballistic pendulum

ballistic pendulum là gì? Ý nghĩa của từ ballistic pendulum con lắc xạ kích

  • ballistic pendulum là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ballistic pendulum là gì ?
  • ballistic pendulum là gì trong toán học ?
  • ballistic pendulum dịch
  • ballistic pendulum dictionary
  • ballistic pendulum là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ballistic pendulum trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ballistic pendulum trong toán học
  • ballistic pendulum tiếng việt là gì ?
  • What is ballistic pendulum in english ?