ball

ball là gì? Ý nghĩa của từ ball quả bóng, quả cầu, hình cầu

  • ball là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ball là gì ?
  • ball là gì trong toán học ?
  • ball dịch
  • ball dictionary
  • ball là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ball trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ball trong toán học
  • ball tiếng việt là gì ?
  • What is ball in english ?