ball-bearing

ball-bearing là gì? Ý nghĩa của từ ball-bearing ổ bi

  • ball-bearing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ball-bearing là gì ?
  • ball-bearing là gì trong toán học ?
  • ball-bearing dịch
  • ball-bearing dictionary
  • ball-bearing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ball-bearing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ball-bearing trong toán học
  • ball-bearing tiếng việt là gì ?
  • What is ball-bearing in english ?