balayage

balayage là gì? Ý nghĩa của từ balayage sự quyết

  • balayage là gì ?

  • Ý nghĩa của từ balayage là gì ?
  • balayage là gì trong toán học ?
  • balayage dịch
  • balayage dictionary
  • balayage là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ balayage trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ balayage trong toán học
  • balayage tiếng việt là gì ?
  • What is balayage in english ?