balanced

balanced là gì? Ý nghĩa của từ balanced được cân bằng

  • balanced là gì ?

  • Ý nghĩa của từ balanced là gì ?
  • balanced là gì trong toán học ?
  • balanced dịch
  • balanced dictionary
  • balanced là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ balanced trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ balanced trong toán học
  • balanced tiếng việt là gì ?
  • What is balanced in english ?