balanced design

balanced design là gì? Ý nghĩa của từ balanced design kế hoạch cân đối

  • balanced design là gì ?

  • Ý nghĩa của từ balanced design là gì ?
  • balanced design là gì trong toán học ?
  • balanced design dịch
  • balanced design dictionary
  • balanced design là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ balanced design trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ balanced design trong toán học
  • balanced design tiếng việt là gì ?
  • What is balanced design in english ?