balance functor

balance functor là gì? Ý nghĩa của từ balance functor hàm tử cân bằng

  • balance functor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ balance functor là gì ?
  • balance functor là gì trong toán học ?
  • balance functor dịch
  • balance functor dictionary
  • balance functor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ balance functor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ balance functor trong toán học
  • balance functor tiếng việt là gì ?
  • What is balance functor in english ?