back

back là gì? Ý nghĩa của từ back lưng; cái nền // ở đằng sau; theo hướng ngược lại

  • back là gì ?

  • Ý nghĩa của từ back là gì ?
  • back là gì trong toán học ?
  • back dịch
  • back dictionary
  • back là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ back trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ back trong toán học
  • back tiếng việt là gì ?
  • What is back in english ?