back flow

back flow là gì? Ý nghĩa của từ back flow dòng ngược

  • back flow là gì ?

  • Ý nghĩa của từ back flow là gì ?
  • back flow là gì trong toán học ?
  • back flow dịch
  • back flow dictionary
  • back flow là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ back flow trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ back flow trong toán học
  • back flow tiếng việt là gì ?
  • What is back flow in english ?