back-action

back-action là gì? Ý nghĩa của từ back-action phản tác dụng, tác dụng ngược

  • back-action là gì ?

  • Ý nghĩa của từ back-action là gì ?
  • back-action là gì trong toán học ?
  • back-action dịch
  • back-action dictionary
  • back-action là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ back-action trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ back-action trong toán học
  • back-action tiếng việt là gì ?
  • What is back-action in english ?