azimuth compass

azimuth compass là gì? Ý nghĩa của từ azimuth compass địa bàn phương vị

  • azimuth compass là gì ?

  • Ý nghĩa của từ azimuth compass là gì ?
  • azimuth compass là gì trong toán học ?
  • azimuth compass dịch
  • azimuth compass dictionary
  • azimuth compass là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ azimuth compass trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ azimuth compass trong toán học
  • azimuth compass tiếng việt là gì ?
  • What is azimuth compass in english ?