axial pencil

axial pencil là gì? Ý nghĩa của từ axial pencil chùm trục

  • axial pencil là gì ?

  • Ý nghĩa của từ axial pencil là gì ?
  • axial pencil là gì trong toán học ?
  • axial pencil dịch
  • axial pencil dictionary
  • axial pencil là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ axial pencil trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ axial pencil trong toán học
  • axial pencil tiếng việt là gì ?
  • What is axial pencil in english ?