averaging

averaging là gì? Ý nghĩa của từ averaging sự lấy trung bìn

  • averaging là gì ?

  • Ý nghĩa của từ averaging là gì ?
  • averaging là gì trong toán học ?
  • averaging dịch
  • averaging dictionary
  • averaging là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ averaging trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ averaging trong toán học
  • averaging tiếng việt là gì ?
  • What is averaging in english ?