augmentation

augmentation là gì? Ý nghĩa của từ augmentation sự tăng

  • augmentation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ augmentation là gì ?
  • augmentation là gì trong toán học ?
  • augmentation dịch
  • augmentation dictionary
  • augmentation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ augmentation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ augmentation trong toán học
  • augmentation tiếng việt là gì ?
  • What is augmentation in english ?