augment

augment là gì? Ý nghĩa của từ augment tăng thêm, bổ sung

  • augment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ augment là gì ?
  • augment là gì trong toán học ?
  • augment dịch
  • augment dictionary
  • augment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ augment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ augment trong toán học
  • augment tiếng việt là gì ?
  • What is augment in english ?