augend

augend là gì? Ý nghĩa của từ augend mt.số hạng thứ hai

  • augend là gì ?

  • Ý nghĩa của từ augend là gì ?
  • augend là gì trong toán học ?
  • augend dịch
  • augend dictionary
  • augend là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ augend trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ augend trong toán học
  • augend tiếng việt là gì ?
  • What is augend in english ?