audio frequency

audio frequency là gì? Ý nghĩa của từ audio frequency tần số âm (thanh)

  • audio frequency là gì ?

  • Ý nghĩa của từ audio frequency là gì ?
  • audio frequency là gì trong toán học ?
  • audio frequency dịch
  • audio frequency dictionary
  • audio frequency là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ audio frequency trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ audio frequency trong toán học
  • audio frequency tiếng việt là gì ?
  • What is audio frequency in english ?