attributive classification

attributive classification là gì? Ý nghĩa của từ attributive classification sự phân theo thuộc tính

  • attributive classification là gì ?

  • Ý nghĩa của từ attributive classification là gì ?
  • attributive classification là gì trong toán học ?
  • attributive classification dịch
  • attributive classification dictionary
  • attributive classification là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ attributive classification trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ attributive classification trong toán học
  • attributive classification tiếng việt là gì ?
  • What is attributive classification in english ?