attribute

attribute là gì? Ý nghĩa của từ attribute thuộc tính

  • attribute là gì ?

  • Ý nghĩa của từ attribute là gì ?
  • attribute là gì trong toán học ?
  • attribute dịch
  • attribute dictionary
  • attribute là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ attribute trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ attribute trong toán học
  • attribute tiếng việt là gì ?
  • What is attribute in english ?