attenuation factor

attenuation factor là gì? Ý nghĩa của từ attenuation factor nhân tử suy giảm, hệ số tắt dần

  • attenuation factor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ attenuation factor là gì ?
  • attenuation factor là gì trong toán học ?
  • attenuation factor dịch
  • attenuation factor dictionary
  • attenuation factor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ attenuation factor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ attenuation factor trong toán học
  • attenuation factor tiếng việt là gì ?
  • What is attenuation factor in english ?