attach

attach là gì? Ý nghĩa của từ attach buộc chặt, cột chặt

  • attach là gì ?

  • Ý nghĩa của từ attach là gì ?
  • attach là gì trong toán học ?
  • attach dịch
  • attach dictionary
  • attach là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ attach trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ attach trong toán học
  • attach tiếng việt là gì ?
  • What is attach in english ?