atmosphere

atmosphere là gì? Ý nghĩa của từ atmosphere atmôtphe, khí quyển

  • atmosphere là gì ?

  • Ý nghĩa của từ atmosphere là gì ?
  • atmosphere là gì trong toán học ?
  • atmosphere dịch
  • atmosphere dictionary
  • atmosphere là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ atmosphere trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ atmosphere trong toán học
  • atmosphere tiếng việt là gì ?
  • What is atmosphere in english ?