asynchoronous

asynchoronous là gì? Ý nghĩa của từ asynchoronous không đồng bộ

  • asynchoronous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ asynchoronous là gì ?
  • asynchoronous là gì trong toán học ?
  • asynchoronous dịch
  • asynchoronous dictionary
  • asynchoronous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ asynchoronous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ asynchoronous trong toán học
  • asynchoronous tiếng việt là gì ?
  • What is asynchoronous in english ?