astronomical time

astronomical time là gì? Ý nghĩa của từ astronomical time giờ thiên văn, giờ mặt trời trung bình

  • astronomical time là gì ?

  • Ý nghĩa của từ astronomical time là gì ?
  • astronomical time là gì trong toán học ?
  • astronomical time dịch
  • astronomical time dictionary
  • astronomical time là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ astronomical time trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ astronomical time trong toán học
  • astronomical time tiếng việt là gì ?
  • What is astronomical time in english ?